Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


gminfo:pravidla_funkcionari

Toto je starší verze dokumentu!


Pravidla pro funkcionáře

Změny v pravidlech

19.1.12 - Přibyla pravidla o schvalování heroldů
31.10.11 - Přibyla pravidla ohledně aktivity starostů
27.9.09 - Upřesnění formy vydávání zákonů/vyhlášek/zatykačů
7.9.09 - Upřesněn význam podpisu a pečeti u zatykačů na fóru
11.8.08 - Upraven bod 2 Pravidel pro střet zájmů
19.4.08 - Přidán bod 3 k Pravidlům o soudech
13.8.07 - Přidán bod 4 k Pravidlům o střetu zájmů
30.4.07 - Přidána pravidla pro šlechtice
13.4.07 - Celková revize a úprava pravidel
19.2.07 - Podtržení systémových pravidel, vyloučení starosty ze systému soudů a zatykačů
18.2.07 - Přibyla Pravidla pro Vůdce frakce a Pravidla pro Starosty

Podtržené pasáže - porušení těchto pasáží se považuje za zneužití systému a je trestáno z pozice GM.
Ostatní pasáže - potrestání porušení těchto pasáží je zcela v rukou hráčů.

Panovníkem jmenovaná šlechta a území, které jí náleží

Lord Merik - Tábor Husitů a přilehlé okolí
Lord Gryzzly - Královská obora
Lady Maja - Ostrovní hrad Tuláků
Zeman Gorgon - město Ileren a přilehlé okolí
Baron Ištván - bezzemek

Pravidla pro Šlechtice

 1. Za šlechtice je považována osoba pasovaná do stavu šlechtického panovníkem za významné zásluhy vykonané pro rozvoj země. Smí používat šlechtický titul (před jménem) a má nárok vládnout území, které je mu svěřeno spolu s titulem od panovníka. Na jeho území platí zvláštní pravidla a zákony.
 2. Na svém území je však šlechtic povinen respektovat nařízení vydaná panovníkem. V případě nerespektování těchto nařízení je panovník oprávněn kdykoli šlechtici území odebrat nebo je svěřit jinému. Panovníkem se pro tento případ rozumí vládnoucí císař či císařovna.
 3. Na svém území je šlechtic oprávněn vydávat jakékoli zákony, vyhlášky a nařízení, pokud tak šlechtic výslovně stanoví a toto oznámí (= přinejmenším v městských novinkách, případně i na herních vývěskách nebo pomocí herní funkce městských trubačů) a každý, s výjimkami uvedenými v těchto pravidlech, kdo se na jeho území nachází, je povinen jich bezesporu uposlechnout. Tyto jsou však platné pouze na území šlechtice. Tyto zákony, vyhlášky a nařízení však nesmí být v rozporu s jakýmkoli nařízením panovníka.
 4. Šlechtic je povinen zabezpečit dodržování pořádku a práva na svém území. Šlechtic je oprávněn si na svém území zřídit místní jednotku/domobranu/družinu. Je vůdcem této jednotky a její členové jsou ho povinni bez dalšího uposlechnout. Za chování členů této družiny na ostatním území je přímo odpovědný.
 5. V případě úmrtí šlechtice přechází území 1/ na jeho přímého pokrevního nebo adoptovaného dědice, přičemž rozhodující je věk (platí zásada – dědí nejstarší dědic), 2/ na šlechticem ustanoveného dědice, 3/ na zástupce šlechtice (je-li určen), nebo 4/ na vůdce cechu, jehož je šlechtic příslušníkem. Pravidla přechodu v případě úmrtí platí v uvedeném pořadí. V případě, že není splněna ani jedna možnost, stává se území šlechtice odúmrtí a přechází zpět na vládnoucího panovníka, který s ním naloží dle své vůle. V případě úmrtí šlechtice není možná dělba či rozdělení jeho území, území musí zůstat jako jeden celek. Dědic je vázán veškerými právy a povinnostmi jako šlechtic. Přechod dědictví musí být vždy potvrzen panovníkem, přičemž dědic se ujímá území až tímto potvrzením.
 6. Šlechtic je oprávněn požádat panovníka o odkoupení dalšího území sousedícího s jeho vlastním územím. Prodej území koruny podléhá opět schválení a souhlasu panovníka a je poté podmíněno zaplacením částky, stanovené císařskou kanceláří.
 7. Na své území je šlechtic oprávněn zakázat či omezit vstup všem osobám dle své vůle, s výjimkou císařských úředníků a rytířů.
 8. Na území šlechtice jsou císařští rytíři oprávněni vykonávat svou pravomoc, avšak jsou vždy povinni dodržovat a ctít zákony a nařízení šlechtice, pokud nejsou v rozporu s nařízeními a zákony panovníka či jinými pravidly zde uvedenými.
 9. Pro šlechtice platí přiměřeně Pravidla pro střet zájmů.

Pravidla pro vůdce frakcí - Praetorie, Menel Sangy a Drungoru

 1. Vůdce frakce je nadřízeným starostů měst na jeho území, smí je jmenovat i odvolávat. Vůdce frakce smí vyhlásit volbu starosty města, ležícího na jeho území.
 2. Vůdce frakce může vykonávat funkci starosty v jednom z měst nacházejícím se na jeho území.
 3. Vůdce frakce je povinen podřídit se vůli Královského Hradu
 4. Vůdce frakce není oprávněn vydávat nařízení a příkazy šlechtici, který má Královským hradem – panovníkem darované území, jež se nachází na území frakce.
 5. Pouze vůdce frakce je oprávněn vydávat zákony /s trvalou platností/ platné pouze na daném území frakce.
 6. Pro starosty jmenované vůdcem frakce neplatí bod 1 Pravidel pro Starosty. Pro Vůdce frakce vykonávajícího funkci starosty platí všechny body Pravidel pro Starosty.

Pravidla pro Starosty

 1. Každý starosta má na svém území poslední slovo.
 2. Starosta nesmí zároveň vykonávat funkci herolda a/nebo soudce, s výjimkou, kdy úřad soudce neni ve městě zřízen, poté může úřad soudce vykonávat.
 3. Starosta je nadřízeným pro soudce a heroldy, může jim udělovat rozkazy, smí je jmenovat a odvolávat a je za jejich jednání odpovědný.
 4. Starosta smí z pokladny každý týden vyzvednout svůj plat, jehož výše je přímo úměrná příjmům města. Přesnou výši platu se dozví z účetních knih.
 5. Starosta každého města na území Andarie je povinen podřídit se vůli Královského Hradu
 6. Starosta je ve věcech obrany země a dopadání zločinců podřízen královským rytířům.
 7. Starosta nesmí jakýmkoli způsobem zpronevěřit peníze města.
 8. Na mimofrakčních územích je starosta oprávněn vydávat zákony /s trvalou platností/ platné pouze na daném území. Starosta na mimofrakčním území je oprávněn dále vydávat vyhlášky / s dočasnou, v textu jasně vyznačenou platností/, platné pouze na daném území města- regionu města.
 9. Na frakčních územích je starosta oprávněn vydávat vyhlášky / s dočasnou, v textu jasně vyznačenou platností/, přičemž tyto vyhlášky jsou platné pouze na území města-regionu města.
 10. Starosta musí být občanem města, v němž vykonává svou funkci.
 11. Starosta není oprávněn vydávat nařízení a příkazy šlechtici, který má Královským hradem – panovníkem darované území, jež se nachází na území města.

Pravidla pro Heroldy

 1. Každý herold má moc zavřít kohokoliv, kdo poruší zákon města, Andarie, či se postaví moci zákona, na 72 hodin do žaláře.
 2. Po zavření jakékoliv postavy do žaláře musí herold neprodleně zapsat uvězněného do prohřešků, včetně doby uvěznění. Pokud bude chtít herold postavu potrestat delším trestem než 72 hodin, musí být vězeň eskortován k soudu a trest prodloužen soudcem, maximálně však o dalších 72 hodin nebo musí být trest udělen rytířem.
 3. Herold může zavřít postavu poté, co se postaví na odpor (nebo zkusí utéci) a bude poražena (zabita). Poté může postavu rovnou poslat do vězení. V případě, že se postava podvolí, herold ji sváže, poté ji odvede k vězení a zavře.
 4. V případě bitvy více než dvou postav musí být veškerá heroldova opozice poražena nebo zahnána z dohledu.
 5. Herold nesmí použít svou moc jinak, než je uvedeno, včetně morfu hraničáře, mága a nekromanta. Zvíře či magicky změněnou postavu musí nejdříve porazit, poté potrestat postavu.
 6. Spory mezi Heroldy z různých měst bude vždy řešit rytíř. Heroldům je zakázáno použít svou moc proti jinému heroldovi, s výjimkou, kdy herold z jiného města poruší zákony města, na jehož území se nachází. Jakékoliv slovní či fyzické potyčky mezi heroldy jsou zakázány.
 7. Herold pamatuje na roleplay – nepoužije své funkce proti neznámé postavě, pokud ji neuvidí jednat proti zákonu, či nebude mít dostatečné svědectví.
 8. Pokud se Herold postaví jakékoliv nadřazené autoritě (např. rytířům, šlechticům, soudcům, královským úředníkům), zneužije své pravomoce, či poruší tyto pravidla - bude trestán podle vůle nadřízené autority.
 9. Heroldova pravomoc platí pouze na území jeho města /tedy města a jeho okolí po hraniční kameny/ vyjma dungeonů. Na území jiného šlechtice, které se nachází na území města, platí heroldova pravomoc pouze se souhlasem šlechtice.
 10. Herold musí být občanem města, v němž vykonává svou funkci.
 11. Herold je oprávněn vydávat pouze zatykače.

Pravidla pro soudce

 1. Soud může být zřízen v rasových městech a Andoru.
 2. Soudce má pravomoc uvrhnout postavu podezřelou, či postavu uvězněnou heroldem, do soudní vazby v délce trvání až 72 hodin – musí dotyčného zapsat do prohřešků včetně doby uvěznění.
 3. Soudce má povinnost do konce soudní vazby podezřelého soudit, či ho/jí po vypršení vazby propustit. Soudce má povinnost oznámit termín soudního jednání nejméně 24 hodin před jeho zahájením.
 4. Soudcova pravomoc platí pouze v regionu města, nikoliv v okolním území. Mimo region města jsou však ostatní jemu podřízené osoby (heroldi, hráčské postavy) povinny uposlechnout jeho pokynů.
 5. Soudy všech měst jsou povinny spolupracovat při hledání podezřelých – pokud bude podezřelý zadržen a nebude vydán městu, které ho oficiálně hledá, padá vina za selháni na soudce a heroldy daného města a budou pro toto selhání souzeni královským soudem.
 6. Soudci jsou povinni zdržet se všech slovních a fyzických útoků vůči ostatním soudcům, rytířům či král. úředníkům či jiným nadřízeným autoritám.
 7. Pokud se soudce postaví jakékoliv nadřazené autoritě (např. rytířům, starostovi, vůdci frakce), zneužije své pravomoce, či poruší tyto pravidla - bude trestán podle vůle nadřízené autority.
 8. Soudce je oprávněn vydávat pouze zatykače a soudní rozsudky. Tyto jsou platné pouze na území města, pokud tato pravidla nestanoví jinak. Na území jiného šlechtice, které se nachází na území města, platí pravomoc soudce pouze s výslovným souhlasem šlechtice.
 9. Soudce musí být občanem města, v němž vykonává svou funkci.

Pravidla střetu zájmů

 1. Vůdce frakce, Šlechtic, Starosta, Herold a Soudce mohou uplatňovat svou moc pouze na svém území. Na území ostatních měst jsou považováni za hosty a je jim prokazována náležitá úcta. Jsou však povinni dodržovat zákony, vyhlášky a nařízení platná na území, kde se nacházejí, včetně pokynů místních autorit (místní herold, soudce, starosta, šlechtic, vůdce frakce).
 2. Starosta, Herold nebo Soudce nemají pravomoc dávat rozkazy hierarchicky podřízeným z ostatních měst či frakčních území (starosta - soudce, herold; soudce - herold), pokud tato pravidla nestanoví jinak. Šlechtic a vůdce frakce mohou požádat hierarchicky podřízené z ostatních měst či frakčních území o pomoc či součinnost, nemohou jim to však přikázat. Jsou však oprávněni je vykázat ze svého území s výjimkou jiného šlechtice či vůdce frakce.
 3. Ex-starostové se se nadále nepovažují za šlechtu, jelikož nemají žádné pravomoce a nenáleží jim žádné území. Na druhou stranu jsou považováni za hosty na všech územích Andarijské říše a je jim prokazována náležitá úcta.

Pravidla o vydávání zatykačů

 1. Zatykač smí vydat jen osoba oprávněná, to jest Herold, Rytíř, Šlechtic nebo Soudce.
 2. Pokud zatykač vydává Rytíř, vztahuje se na celé území Andarie.
 3. Pokud zatykač vydává Šlechtic, Herold nebo Soudce, potom platí jen na území jimi spravovaném.
 4. Jestliže se pod zatykač uvedený v pravidle 3 podepíše i Šlechtic nebo Herold či Soudce z jiného města, platí tento i na jejich území.
 5. Když se pod zatykač uvedený v pravidle 3 podepíše Rytíř, začne zatykač platit na celém území Andarie.
 6. Zatykač vydaný Heroldem smí zrušit jen on sám nebo osoba s vyššími pravomocemi (Soudce či Rytíř).
 7. Zatykač vydaný Soudcem smí zrušit jen on sám nebo Rytíř.
 8. Zatykač vydaný Rytířem smí zrušit kterýkoliv zemský Rytíř.
 9. Zatykač vydaný Šlechticem na území šlechtice je oprávněn zrušit pouze Královský hrad.
 10. Královský hrad je nejvyšší instancí, smí zrušit či přijmout za své kterýkoliv zatykač působící na území Andarie.
 11. Pokud je pod zatykač podepsáno více měst, zrušení platnosti v jednom z nich pouze omezí územní platnost zatykače. Zatykač zaniká teprve pokud jej odvolají všechna území, na nichž platí nebo jej zruší rytíř či královský hrad.
 12. Pokud se pod zatykač podepíše Rytíř, nemůže jej Soudce města, které ho původně vydalo, vzít zpět.
 13. Pokud dojde k personální změně a Herold, Soudce či Šlechtic, jenž vydal zatykač, přestane vykonávat tuto funkci, zanikají i všechny jím vydané zatykače, pokud je jeho nástupce nebo vyšší pravomocná funkce nepřijme za své do 7 dnů od jmenování nového herolda. Tzn. za Herolda Soudce, Rytíř, případně vůdce frakce, za Soudce Rytíř či vůdce frakce, za Šlechtice jeho následník či Královský hrad.

Pravidla o zatykačích

 1. Zatykač se vydává za účelem dopadení zločince, jenž se provinil zákonům daného města, oblasti či země, ale pouze za čin spáchaný na tomto území, přičemž se vztahuje na celé území.
 2. Zatykač musí obsahovat popis zločince, důvod jeho zatčení a podpis a pečeť území, jež jej vydává.
 3. Zatykač smí obsahovat odstavec o odměně, náležící tomu, kdo zločince přivede k zástupci zákona (Heroldovi či Soudci či Rytíři) či poskytnutím informace významně přispěje k jeho dopadení.
 4. Zatykač může obsahovat pečetí několikero - znamená to, že je platný na všech těchto územích.

Pravidla o předání zločinců

 1. Dopadený zločinec musí být co nejrychleji předán zástupcům zákona, tj. Heroldovi, Soudci, Rytíři nebo Šlechtici.
 2. Soudce ani Starosta nemají povinnost postarat se na místě o provinilce, mohou však rychleji přivolat na místo Herolda či Rytíře.
 3. Pokud je toto součástí zatykače v době předání zločince zástupcům zákona, jest povinností Herolda, Rytíře či Šlechtice vyplatit odměnu či přislíbit vyplacení v nejkratší možné době, kterou jsou povinni dodržet.

Pravidla o soudech

 1. Zadržený zločinec může být před vynesením rozsudku držen ve vazbě po dobu nejvýše 72 hodin. Pokud do této doby neproběhne řádný soud, musí být zločinec propuštěn na svobodu a dále stíhán na svobodě.
 2. Podrobná pravidla o průběhu soudu má každé z královských měst vyvěšeno na městské vývěsce.

Případy, které nejsou uvedeny v těchto pravidlech se řeší osobním uvážením konkrétního činitele. Taková rozhodnutí mohou být přezkoumána vyšší instancí, případně doplněna do těchto pravidel.

gminfo/pravidla_funkcionari.1543528930.txt.gz · Poslední úprava: 2018/11/29 23:02 autor: Nolda