Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


gminfo:pravidla_pro_slechtice

Pravidla pro Šlechtice

  1. Za šlechtice je považována osoba pasovaná do stavu šlechtického panovníkem za významné zásluhy vykonané pro rozvoj země. Smí používat šlechtický titul (před jménem) a má nárok vládnout území, které je mu svěřeno spolu s titulem od panovníka. Na jeho území platí zvláštní pravidla a zákony.
  2. Na svém území je však šlechtic povinen respektovat nařízení vydaná panovníkem. V případě nerespektování těchto nařízení je panovník oprávněn kdykoli šlechtici území odebrat nebo je svěřit jinému. Panovníkem se pro tento případ rozumí vládnoucí císař či císařovna.
  3. Na svém území je šlechtic oprávněn vydávat jakékoli zákony, vyhlášky a nařízení, pokud tak šlechtic výslovně stanoví a toto oznámí (= přinejmenším v městských novinkách, případně i na herních vývěskách nebo pomocí herní funkce městských trubačů) a každý, s výjimkami uvedenými v těchto pravidlech, kdo se na jeho území nachází, je povinen jich bezesporu uposlechnout. Tyto jsou však platné pouze na území šlechtice. Tyto zákony, vyhlášky a nařízení však nesmí být v rozporu s jakýmkoli nařízením panovníka.
  4. Šlechtic je povinen zabezpečit dodržování pořádku a práva na svém území. Šlechtic je oprávněn si na svém území zřídit místní jednotku/domobranu/družinu. Je vůdcem této jednotky a její členové jsou ho povinni bez dalšího uposlechnout. Za chování členů této družiny na ostatním území je přímo odpovědný.
  5. V případě úmrtí šlechtice přechází území 1/ na jeho přímého pokrevního nebo adoptovaného dědice, přičemž rozhodující je věk (platí zásada – dědí nejstarší dědic), 2/ na šlechticem ustanoveného dědice, 3/ na zástupce šlechtice (je-li určen), nebo 4/ na vůdce cechu, jehož je šlechtic příslušníkem. Pravidla přechodu v případě úmrtí platí v uvedeném pořadí. V případě, že není splněna ani jedna možnost, stává se území šlechtice odúmrtí a přechází zpět na vládnoucího panovníka, který s ním naloží dle své vůle. V případě úmrtí šlechtice není možná dělba či rozdělení jeho území, území musí zůstat jako jeden celek. Dědic je vázán veškerými právy a povinnostmi jako šlechtic. Přechod dědictví musí být vždy potvrzen panovníkem, přičemž dědic se ujímá území až tímto potvrzením.
  6. Šlechtic je oprávněn požádat panovníka o odkoupení dalšího území sousedícího s jeho vlastním územím. Prodej území koruny podléhá opět schválení a souhlasu panovníka a je poté podmíněno zaplacením částky, stanovené císařskou kanceláří.
  7. Na své území je šlechtic oprávněn zakázat či omezit vstup všem osobám dle své vůle, s výjimkou císařských úředníků a rytířů.
  8. Na území šlechtice jsou císařští rytíři oprávněni vykonávat svou pravomoc, avšak jsou vždy povinni dodržovat a ctít zákony a nařízení šlechtice, pokud nejsou v rozporu s nařízeními a zákony panovníka či jinými pravidly zde uvedenými.
  9. Pro šlechtice platí přiměřeně Pravidla pro střet zájmů.
gminfo/pravidla_pro_slechtice.txt · Poslední úprava: 2019/01/06 19:44 autor: Nolda