Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


gminfo:pravidla_pro_slechtice

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
gminfo:pravidla_pro_slechtice [2018/11/29 23:11]
Nolda
gminfo:pravidla_pro_slechtice [2019/01/06 19:44] (aktuální)
Nolda Úprava a zjednodušení pravidel pro šlechtice
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== Pravidla pro Šlechtice ====== ====== Pravidla pro Šlechtice ======
-  - Za šlechtice je považována osoba pasovaná do stavu šlechtického panovníkem za významné zásluhy vykonané pro rozvoj země. __Smí používat šlechtický titul (před jménem)__ a má nárok vládnout území, které ​získá ​spolu s titulem od panovníka. Na jeho území platí zvláštní pravidla a zákony. +  - Za šlechtice je považována osoba pasovaná do stavu šlechtického panovníkem za významné zásluhy vykonané pro rozvoj země. __Smí používat šlechtický titul (před jménem)__ a má nárok vládnout území, které ​je mu svěřeno ​spolu s titulem od panovníka. Na jeho území platí zvláštní pravidla a zákony. 
-  - Na území darovaném šlechtici panovníkem platí pravidla města, na jehož území se toto území nachází, pokud není šlechticem výslovně řečeno jinak. ​__Na svém území je však šlechtic povinen respektovat nařízení vydaná panovníkem ​- Císařským hradem.__ V případě nerespektování těchto nařízení je panovník oprávněn kdykoli šlechtici území odebrat nebo je svěřit jinému. Panovníkem se pro tento případ rozumí vládnoucí císař či císařovna. +  - __Na svém území je však šlechtic povinen respektovat nařízení vydaná panovníkem.__ V případě nerespektování těchto nařízení je panovník oprávněn kdykoli šlechtici území odebrat nebo je svěřit jinému. Panovníkem se pro tento případ rozumí vládnoucí císař či císařovna. 
-  - Na svém území je šlechtic oprávněn vydávat jakékoli zákony, vyhlášky a nařízení,​ __pokud tak šlechtic výslovně stanoví a toto oznámí (= přinejmenším v městských novinkách__,​ případně i na herních vývěskách nebo pomocí herní funkce městských trubačů) a každý, s výjimkami uvedenými v těchto pravidlech, kdo se na jeho území nachází, je povinen jich bezesporu uposlechnout. Tyto jsou však platné pouze na území šlechtice. __Tyto zákony, vyhlášky a nařízení však nesmí být v rozporu s jakýmkoli nařízením panovníka.__ Šlechtic je oprávněn na svém území neuposlechnout pokynů, zákonů a nařízení vydaných vládcem města, na jehož území se jeho území nachází. __Musí však o této skutečnosti učinit prohlášení.__ +  - Na svém území je šlechtic oprávněn vydávat jakékoli zákony, vyhlášky a nařízení,​ __pokud tak šlechtic výslovně stanoví a toto oznámí (= přinejmenším v městských novinkách__,​ případně i na herních vývěskách nebo pomocí herní funkce městských trubačů) a každý, s výjimkami uvedenými v těchto pravidlech, kdo se na jeho území nachází, je povinen jich bezesporu uposlechnout. Tyto jsou však platné pouze na území šlechtice. __Tyto zákony, vyhlášky a nařízení však nesmí být v rozporu s jakýmkoli nařízením panovníka.__ 
-  - Šlechtic je povinen zabezpečit dodržování pořádku a práva na svém území ​a je současně vykonavatelem veškerých zákonů, vyhlášek a nařízení. Tuto pravomoc může delegovat na další osoby. Šlechtic je oprávněn si na svém území zřídit místní jednotku/​domobranu/​družinu. Je vůdcem této jednotky a její členové jsou ho povinni bez dalšího uposlechnout. Za chování členů této družiny na ostatním území je přímo odpovědný.+  - Šlechtic je povinen zabezpečit dodržování pořádku a práva na svém území. Šlechtic je oprávněn si na svém území zřídit místní jednotku/​domobranu/​družinu. Je vůdcem této jednotky a její členové jsou ho povinni bez dalšího uposlechnout. Za chování členů této družiny na ostatním území je přímo odpovědný.
   - V případě úmrtí šlechtice přechází území 1/ na jeho přímého pokrevního nebo adoptovaného dědice, přičemž rozhodující je věk (platí zásada – dědí nejstarší dědic), 2/ na šlechticem ustanoveného dědice, 3/ na zástupce šlechtice (je-li určen), nebo 4/ na vůdce cechu, jehož je šlechtic příslušníkem. Pravidla přechodu v případě úmrtí platí v uvedeném pořadí. V případě, že není splněna ani jedna možnost, stává se území šlechtice odúmrtí a přechází zpět na vládnoucího panovníka, který s ním naloží dle své vůle. V případě úmrtí šlechtice není možná dělba či rozdělení jeho území, území musí zůstat jako jeden celek. Dědic je vázán veškerými právy a povinnostmi jako šlechtic. __Přechod dědictví musí být vždy potvrzen panovníkem,​ přičemž dědic se ujímá území až tímto potvrzením.__   - V případě úmrtí šlechtice přechází území 1/ na jeho přímého pokrevního nebo adoptovaného dědice, přičemž rozhodující je věk (platí zásada – dědí nejstarší dědic), 2/ na šlechticem ustanoveného dědice, 3/ na zástupce šlechtice (je-li určen), nebo 4/ na vůdce cechu, jehož je šlechtic příslušníkem. Pravidla přechodu v případě úmrtí platí v uvedeném pořadí. V případě, že není splněna ani jedna možnost, stává se území šlechtice odúmrtí a přechází zpět na vládnoucího panovníka, který s ním naloží dle své vůle. V případě úmrtí šlechtice není možná dělba či rozdělení jeho území, území musí zůstat jako jeden celek. Dědic je vázán veškerými právy a povinnostmi jako šlechtic. __Přechod dědictví musí být vždy potvrzen panovníkem,​ přičemž dědic se ujímá území až tímto potvrzením.__
-  - Na svém území je šlechtic oprávněn založit si své vlastní město. Vydání městského kamene podléhá schválení panovníka a je podmíněno uhrazením příslušné částky za vydání městského kamene. ​Šlechtic je oprávněn požádat panovníka o odkoupení dalšího území sousedícího s jeho vlastním územím. Prodej území koruny podléhá opět schválení a souhlasu panovníka a je poté podmíněno zaplacením částky, stanovené císařskou kanceláří. Nejmenší možný odkup území je 1000 polí.+  - Šlechtic je oprávněn požádat panovníka o odkoupení dalšího území sousedícího s jeho vlastním územím. Prodej území koruny podléhá opět schválení a souhlasu panovníka a je poté podmíněno zaplacením částky, stanovené císařskou kanceláří.
   - Na své území je šlechtic oprávněn zakázat či omezit vstup všem osobám dle své vůle, __s výjimkou císařských úředníků a rytířů__.   - Na své území je šlechtic oprávněn zakázat či omezit vstup všem osobám dle své vůle, __s výjimkou císařských úředníků a rytířů__.
-  - __Na území šlechtice jsou císařští rytíři oprávněni vykonávat svou pravomoc, avšak jsou vždy povinni dodržovat a ctít zákony a nařízení šlechtice, pokud nejsou v rozporu s nařízeními a zákony panovníka či jinými pravidly zde uvedenými.__ Herold a soudce města, na jehož území se území šlechtice nachází, je oprávněn vykonávat svou pravomoc na území svého města pouze s výslovným souhlasem šlechtice. Městské gardy a frakční armády, resp. jejich členové nejsou oprávnění vykonávat své pravomoci či nařízení vydaná na frakčním území na území šlechtice+  - Na území šlechtice jsou císařští rytíři oprávněni vykonávat svou pravomoc, avšak jsou vždy povinni dodržovat a ctít zákony a nařízení šlechtice, pokud nejsou v rozporu s nařízeními a zákony panovníka či jinými pravidly zde uvedenými. 
-  - Pro šlechtice platí přiměřeně Pravidla pro střet zájmů. ​Šlechtic je povinen dodržovat Pravidla pro vydávání zatykačů, Pravidla o zatykačích a Pravidla o vydávání zločinců. +  - Pro šlechtice platí přiměřeně Pravidla pro střet zájmů.
-  - Starosta města, vzniknuvšího na území šlechtice (pokud to není sám šlechtic), podléhá i nadále moci šlechtice (vztah šlechtice a starosty se v takovém případě považují za vztah vůdce frakce a starosty města). Pro starosty měst na území šlechtice a šlechtice vykonávajícím funkci starosty neplatí body 2 a 3 pravidel pro starosty. +
gminfo/pravidla_pro_slechtice.txt · Poslední úprava: 2019/01/06 19:44 autor: Nolda