Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


info:thyris_zakony

Zákony města Thyris

MĚSTO THYRIS

Město Thyris je součástí Andarijského císařství, tudíž na jeho území platí císařské vyhlášky a nařízení. Město je řízeno prostřednictvím senátu a ve věcech výkonných je zastupováno Starostou.

A. Základní ustanovení

 1. Zákaz nošení zbraní a sesílání útočných kouzel.
 2. Zákaz nošení masek a magického zahalování tváří.
 3. Zákaz kradení.
 4. Zákaz vykrádání nájmů.
 5. Zákaz ubližování na zdraví, či dokonce vraždy. Napadení hodnostáře či senátora se trestá zvláště tvrdými tresty!
 6. Zákaz neuposlechnutí hodnostáře.
 7. Zákaz změny podoby či vyvolávání magických stvoření.
 8. Zákaz uvazování koní na k tomu nevhodných místech.
 9. Zákaz manipulace s ohněm.
 10. Zákaz kotvení lodí mimo mola.

B. Senát a Senátoři

Senát je úřad spravující Thyris skrze senátory a Starostu. Průběh senátu je veden Starostou.

 1. Zúčastnit senátu se smějí pouze senátoři, Starosta a občané města, pokud se senát nedohodne jinak.
 2. Při konání senátu jsou senátoři povinni se účastnit nebo za sebe poslat zástupce.
 3. Senát svolává Starosta a nebo alespoň 3 senátoři.
 4. Senát musí být oznámen trubači alespoň 48 hodin dopředu.
 5. Pokud se na senát dostaví méně jak 3 senátoři, senát automaticky pozbývá svých pravomocí a rozhodovací právo přechází na Starostu.
 6. Rozhodnutí senátu musí být odsouhlaseno více než 50% hlasy. Při vyrovnaném poměru hlasů přísluší poslední hlas Starostovi.
 7. Senát má právo odvolat Starostou zvoleného Herolda, ale toto rozhodnutí senátu musí být jednohlasné.

*Senátor

 1. Senátor je občan města Thyris.
 2. Senátor je důležitá osoba a je označen senátorským prstenem.
 3. Senátor má právo navrhovat a hlasovat v senátu.
 4. Senátor z lidu (mimo cech) musí získat podporu unikátních 5ti hlasů necechovních občanů. Hlas člena cechu má poloviční váhu.
 5. Každý thyriský cech má jednoho senátora.
 6. Senátor má vždy jen jeden hlas.
 7. Senátor z lidu při absenci na 4 senátech za sebou ztrácí senátorské křeslo.

C. Hodnostáři

Hodnostáři patří mezi důležité osoby a patří mezi ně: Starosta, Místostarosta, Soudce, Herold.

Hodnostáři jsou občané města Thyris.

*Starosta

 1. Starosta je vybírán hradem z řad občanů.
 2. Starosta je nadřízen všem hodnostářům i senátu.
 3. Starosta určuje další hodnostáře.
 4. Starosta nemá hlasovací právo v senátu.
 5. Starosta vede průběh senátu.
 6. Starosta má v senátu právo veta
 7. Starosta má právo si zvolit Místostarostu.

*Místostarosta (pokud si Starosta zvolí)

 1. Místostarosta kdykoliv v nepřítomnosti Starosty zastupuje všechna starostova práva.

*Soudce

 1. Soudce je nadřazený heroldům.
 2. Soudce je nezávislý a nestranný.
 3. Soudce je jmenován Starostou.
 4. Soudce má právo vyhlásit soud a vznést právoplatný rozsudek.
 5. Soudce vede thyriský soud.

*Herold

 1. Herold dohlíží na dodržování ústavy ve městě.
 2. Herold je vybrán Soudcem, jmenován Starostou.

D. Občané

*Občan

 1. Občan je zapsán na městském kameni.
 2. Občan ctí tradice Thyrisu, spolupodílí se na rozvoji města a chová úctu k hodnostářům města.
 3. Občan je nadřazen cizinci při sporech i využívání městských zdrojů.
 4. Občan má povinnost dodržovat ústavu.
 5. Občan má povinnost bránit město.
 6. Občan má povinnost platit daně.
 7. Občan má nárok užívat nájmy za zvýhodněnou cenu.
 8. Občan má nárok na denní úrok v bance.
 9. Občan má právo na spravedlivý soud.
 10. Občan má právo vlastnit jednu ovčárnu, jednu ohrádku, jeden obchod, jeden nájem a jedno pole o maximální roloze 70 polí.
 11. Občan má právo svobodně volit Starostu.
 12. Občan má právo zúčastnit se senátu.

*Cech

 1. Cech je skupina Občanů zapsaných na cechovním kameni.
 2. Cech má nárok na jeden senátorský post.
 3. Cech má povinnost účastnit se zasedání senátu.
 4. Cech má právo vlastnit polnost o maximální rozloze 100 polí.
 5. Cech má právo na cechovní sídlo, cechovního obchodníka a jednu cechovní šachtu.

E. Dodatky

*Soud

 1. Soud je vždy nezávislý a nestranný.
 2. Každý má právo dovést si svědky a předat soudu důkazy. Svědek může být za křivou výpověď odsouzen.
 3. Soud může proběhnout i za neúčasti obžalovaného.
 4. Soud nemůže proběhnout za neúčasti Soudce a žalobce.
 5. Soud řeší všechny závažnější přečiny, které nebyly vyřešeny na místě v době dopadení, a všechny žaloby.
 6. Žalobu smí podat pouze bezúhonný občan města Thyris.
 7. Podat žalobu se smí svitkem do truhly pro hodnostáře města a nebo ústně přímo Soudci.
 8. Žaloba musí obsahovat: jméno žalobce, jméno obžalovaného, důvod podání žaloby, jména svědků a popis důkazů.
 9. Soud musí být vyhlášen na císařské vývěsce nejméně 24 hodin dopředu.
 10. Soudce má právo žalobu zamítnout.
 11. Soudce má právo udělit pokutu žalobci za zbytečné obtěžování soudu.
 12. Na odsouzeného, který neuposlechne rozsudek soudu, bude vydán zatykač a následně mu bude trest podstatně zhoršen.

*Zatykač

 1. Zatykač vydává Soudce nebo Herold.
 2. Zatykač musí být vypsán na císařské vývěsce společně s popisem zločince.
 3. Zatykač na zločince opravňuje cizince i občany města Thyris k dopadení zločince. Za tímto účelem lze porušit pravidla A.1 a A.5 této ústavy.
 4. Zatykač na zločince platný mimo území města Thyris neopravňuje nikoho k dopadení zločince na území města Thyris a musí být prvně zkonzultován se Soudcem či Heroldem.

*Tresty

 1. Mezi případné Tresty patří: odnětí svobody žalářem, zabavení věcí, práce v pracovním táboře, pokuta, vyhoštění z města, tresty vykonané městským katem.
 2. Tresty vyměřuje Soudce či Herold na základě svého nejlepšího svědomí s přihlednutím k závažnosti přečinu.
 3. Tresty jsou vždy individuální.
 4. Soudce či Herold má právo určit výši trestu ihned při dopadení.
 5. Soudce či Herold má právo při závažném porušení zákona zabavit majetek proviněnému.
 6. Proti trestu se nelze odvolat a jeho výše není omezena.

*Výjimky

 1. Výjimku ze zákona smí udělit pouze hodnostář města.
 2. U hodnostáře smí udělit výjimku pouze Starosta.
 3. Při obraně města jsou občani zbaveni zákazu nošení zbraní a používání kouzel(A.1).
info/thyris_zakony.txt · Poslední úprava: 2023/04/30 17:55 autor: 127.0.0.1